Πεδίο εφαρμογής και στόχοι

Υπολογιστική υποδομή υψηλών επιδόσεων για ιατρικά δεδομένα

image

Πεδίο εφαρμογής

Ο σκοπός του PRECIOUS ( Ερευνητική Υποδομή Αναλυτικής Ιατρικών Δεδομένων μεγάλου όγκου με στόχο την Ιατρική Ακριβείας, Κωδικός ΟΠΣ 5047133) που υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης "Ενίσχυση της υποδομής έρευνας και καινοτομίας", η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΣΠΑ 2014-2020) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) είναι η υλοποίηση μιας καινοτόμας πλατφόρμας νέφους η οποία θα παρέχει υπηρεσίες υγείας για την διασύνδεση ιατρικών κέντρων της Περιφέρειας και της Ελλάδας με στόχο τον διαμοιρασμό, την εναρμόνιση και την μετέπειτα εξόρυξη πληροφορίας από διαφορετικούς τύπους ιατρικών δεδομένων μεγάλου όγκου, όπως γενετικά, ιστολογικά, εργαστηριακά, κ.α.

 • Tick Υπηρεσίες κρυπτογραφημένης σύνδεσης για τον διαμοιρασμό και την αποθήκευση των ιατρικών δεδομένων
 • Tick Εργαλεία για τον έλεγχο της ποιότητας, την χαρτογράφηση και την μετέπειτα εναρμόνιση των ιατρικών δεδομένων
 • Tick Ανάλυση ετερογενών ιατρικών δεδομένων μεγάλου όγκου με χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων, όπως είναι τα μοντέλα διάγνωσης, τα μοντέλα πρόβλεψης της απόκρισης στην θεραπεία, κ.α., στα πλαίσια της ιατρικής ακριβείας
Bullseye

Στόχοι

Η υλοποίηση του PRECIOUS απαιτεί τη διεπιστημονική συνεργασία ειδικών επιστημόνων σε θέματα δεδομένων, μηχανικών λογισμικού, ιατρών, βιοπληροφορικών, βιολόγων και οικονομολόγων. Οι πρωταρχικοί στόχοι του PRECIOUS περιλαμβάνουν τα εξής:

 • την διασύνδεση των ετερογενών κλινικών και ιατρικών κέντρων ανά την Περιφέρεια και την χώρα
 • την βελτίωση της ποιότητας των διαμοιρασμένων δεδομένων
 • την δημιουργία σχεσιακών μοντέλων αναπαράστασης των ιατρικών δεδομένων (οντολογιών) για την χαρτογράφηση του προφίλ της εκάστοτε περιοχής ενδιαφέροντος
 • την εναρμόνιση των ετερογενών ιατρικών δεδομένων μεγάλου όγκου (κλινικά, εργαστηριακά) βάσει διεθνών ιατρικών ορολογιών και προτύπων
 • τον εντοπισμό νέων βιοδεικτών
 • την επιβεβαίωση των ήδη υπαρχόντων βιοδεικτών
 • την ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων έγκαιρης και έγκυρης διαστρωμάτωσης των ασθενών
 • την εξαγωγή ενός δείκτη κινδύνου και δείκτη κατάστασης
 • την ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης ιατρικών συμβάντων
 • τον εντοπισμό συσχετίσεων μεταξύ διαφόρων φαινοτύπων
 • την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας
 • την οπτικοποίηση του μεγάλου όγκου των ιατρικών δεδομένων
Μετάβαση στο περιεχόμενο