Κανονισμός Λειτουργίας της υπερ-υπολογιστικής υποδομής νέφους PRECIOUS

Η Μονάδα Ιατρικής Τεχνολογίας και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων, του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκδίδει δια του παρόντος τον ακόλουθο Κανονισμό Λειτουργίας. Ο παρών Κανονισμός διέπει την χρήση της υπερ-υπολογιστικής υποδομής νέφους PRECIOUS που βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από Τρίτους Χρήστες, στο πλαίσιο έργων έρευνας και ανάπτυξης.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η υπερ-υπολογιστική υποδομή νέφους PRECIOUS (Τίτλος Πράξης: Ερευνητική Υποδομή Αναλυτικής Ιατρικών Δεδομένων Μεγάλου Όγκου με στόχο την Ιατρική Ακριβείας, Κωδικός ΟΠΣ 5047133) βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για να καλύπτει σε διεθνές επίπεδο εξειδικευμένες επιστημονικές ανάγκες που έχουν υψηλές απαιτήσεις υπολογιστικής ισχύος και αποθήκευσης και να υποστηρίζει εφαρμογές νέφους (cloud computing), διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων (big data management), αποθήκευσης δεδομένων στο νέφος (cloud storage), μηχανικής μάθησης (machine learning) και επιστημονικούς υπολογισμούς υψηλών επιδόσεων HPC (High-Performance Computing). Η εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία της υπερ-υπολογιστικής υποδομής νέφους PRECIOUS ολοκληρώθηκε με ικανοποιητικά αποτελέσματα και οι πρώτες εφαρμογές που εκτελούνται αναδεικνύουν την υπολογιστική επάρκεια καθώς και τα πλεονεκτήματα που έχει η κεντρική και ενοποιημένη διαχείριση των πόρων της υποδομής. Ο Κανονισμός Λειτουργίας έχει ως στόχο:

 • Tick να καθορίσει βασικές κατευθυντήριες γραμμές για τη σωστή λειτουργία της υποδομής,
 • Tick να διασφαλίσει την προστασία των δικαιωμάτων τρίτων (π.χ. άδειες λογισμικού, θέματα προστασίας δεδομένων και ασφάλειας),
 • Tick να υποχρεώνει τους χρήστες να χρησιμοποιούν τους παρεχόμενους πόρους με συνέπεια και οικονομία,
 • Tick να ενημερώνει τους χρήστες για τα μέτρα που μπορεί να ληφθούν σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων χρήσης της υπερ-υπολογιστικής υποδομής νέφους PRECIOUS.

ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σκοπός του παρόντος είναι η οριοθέτηση του πλαισίου χρήσης του PRECIOUS από τρίτους χρήστες και συγκεκριμένα ο η περιγραφή των παρεχομένων υπηρεσιών, ο καθορισμός των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των τρίτων χρηστών, καθώς και η διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με Δικαιώματα Πρόσβασης και Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η υπερ-υπολογιστική υποδομή νέφους του PRECIOUS παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

 • Tick διαμοιρασμού, προσπέλασης και οπτικοποίησης των ιατρικών δεδομένων μεγάλου όγκου, όπως γενετικά, ιστολογικά, εργαστηριακά, απεικονιστικά, κ.α., τα οποία αποθηκεύονται σε ασφαλείς και κατανεμημένες βάσεις δεδομένων εντός της υποδομής,
 • Tick εξυγίανσης των ιατρικών δεδομένων μεγάλου όγκου που στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας των ιατρικών δεδομένων μέσω του αυτόματου εντοπισμού και της επίλυσης ασυνεπειών στα δεδομένα (π.χ., έκτοπες τιμές, ελλείπουσες τιμές, διπλότυπες μεταβλητές, συναφείς κατανομές),
 • Tick χαρτογράφησης και εναρμόνισης ιατρικών δεδομένων η οποία στοχεύει: (i) στην δημιουργία ιεραρχικών μοντέλων αναπαράστασης των ιατρικών δεδομένων (σχεσιακά μοντέλα/οντολογίες) που συνάδουν με διεθνή πρότυπα όπως το HL7 (Health Level 7) FHIR (Fast Health Interoperability Resources) 1 και (ii) στην αντιμετώπιση της ετερογένειας των ιατρικών δεδομένων από διεθνή κέντρα με διαφορετικά πρωτόκολλα συλλογής και καταγραφής των ιατρικών δεδομένων μέσω της εφαρμογής σύγχρονων λεκτικών και σημασιολογικών αναλυτών,
 • Tick ανάλυσης ιατρικών δεδομένων μεγάλου όγκου η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης αλλά και υπολογιστικών μοντέλων για την εξόρυξη πληροφορίας από τα ιατρικά δεδομένα μεγάλου όγκου όπως είναι τα μοντέλα πρόβλεψης, τα μοντέλα διάγνωσης, τα μοντέλα πρόβλεψης της απόκρισης στην θεραπεία, τα μοντέλα αιτιότητας, καθώς επίσης και η ανακάλυψη νέων βιοδεικτών (στα πλαίσια πάντα της ιατρικής ακριβείας).

ΑΡΘΡΟ 3. ΤΡΙΤΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Τρίτοι Χρήστες των ως άνω υπηρεσιών δύνανται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα :

 • Α. Φυσικά πρόσωπα όπως ενδεικτικά επιστήμονες/ερευνητές οι οποίοι μπορούν να διαμοιράζουν, αποθηκεύουν και να επεξεργάζονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σε βάσεις δεδομένων εντός της υποδομής. Μπορούν να χρησιμοποιούν εφαρμογές οι οποίες ήδη έχουν αναπτυχθεί (τεχνητής νοημοσύνης, μοντελοποίησης, κ.α.) για την επεξεργασία των δεδομένων και να επεξεργάζονται δεδομένα (γενετικά, κλινικά, απεικονιστικά, τρόπου ζωής, κ.α.) για την έρευνά τους.
 • Β. Νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) όπως ενδεικτικά φορείς υγείας (νοσοκομείο, πανεπιστήμιο, εταιρείες) που μπορούν να εκτελέσουν υπηρεσίες ανάλυσης ιατρικών δεδομένων μεγάλου όγκου με την χρήση εξελιγμένων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης με στόχο την ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων, όπως είναι τα μοντέλα πρόβλεψης, τα μοντέλα διάγνωσης, τα μοντέλα πρόβλεψης της απόκρισης στην θεραπεία καθώς επίσης και η ανακάλυψη νέων βιοδεικτών (πάντα με στόχο την ιατρική ακριβείας). Επιπλέον μπορούν να κάνουν χρήση υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της ετερογένειας των ιατρικών δεδομένων όταν αυτά συλλέγονται από διαφορετικές πηγές και κέντρα (π.χ. μια πολυκεντρική μελέτη ή ύπαρξη δεδομένων από ιατρικούς φακέλους).
 • Οι Τρίτοι Χρήστες δεσμεύονται ρητά και ανεπιφύλακτα για: α) την τήρηση των όρων του παρόντος Κανονισμού και β) την τήρηση υποχρέωσης εχεμύθειας μέσω της υπογραφής ειδικής προς τούτο σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

 • Χρήστες Προτεραιότητας: Επιστήμονες Ερευνητές (φυσικά πρόσωπα) Ερευνητικών Ιδρυμάτων/Φορέων ή /και Ερευνητικά Ιδρύματα/Φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στο πλαίσιο έργων έρευνας και ανάπτυξης για τα οποία αιτούνται πρόσβαση στις υπηρεσίες της υπερ- υπολογιστικής υποδομής νέφους PRECIOUS.
 • Διευκρινίζεται ρητά ότι η Μονάδα Ιατρικής Τεχνολογίας και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θεωρείται σε κάθε περίπτωση υλοποίησης έργων έρευνας και ανάπτυξης θεωρείται Χρήστης Προτεραιότητας.
 • Εξουσιοδοτημένοι Χειριστές των Τρίτων Χρηστών: Φυσικά πρόσωπα τα οποία διαθέτουν ειδική εξουσιοδότηση χρήσης εκ μέρους του Τρίτου Χρήστη όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι εξουσιοδοτημένοι Χρήστες δεσμεύονται ρητά και ανεπιφύλακτα για: α) την τήρηση των όρων του παρόντος και β) την τήρηση υποχρέωσης εχεμύθειας μέσω της υπογραφής ειδικής προς τούτο σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 • 1. Προϋπόθεση για την χρήση της υπερ-υπολογιστικής υποδομής νέφους PRECIOUS είναι η εκτέλεση έργων έρευνας και ανάπτυξης μέσω παροχής εξουσιοδότησης εκ μέρους της Διαχείρισης προς τους Τρίτους Χρήστες μετά από προηγούμενη υποβολή σχετικής αίτησης, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται από την Διαχείριση του PRECIOUS και η υπογραφή σχετικής σύμβασης καθώς και συμφωνητικού εχεμύθειας.
 • 2. Κάθε ενδιαφερόμενος Τρίτος Χρήστης συμπληρώνει και υποβάλλει προς την Διαχείριση του PRECIOUS ειδικό έντυπο/φόρμα αίτησης παροχής εξουσιοδότησης η οποία πρέπει να περιέχει όλα όλα τα απαιτούμενα δεδομένα που ζητούνται στην αντίστοιχη φόρμα (https://www.preciouscloud.eu/).
 • 3. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Τρίτος Χρήστης είναι νομικό πρόσωπο, στην αίτηση θα πρέπει να ορίζει: - ένα ή περισσότερα άτομα υπεύθυνα για το έργο ("Κύριοι Χρήστες") ως επαφές με την Διαχείριση του PRECIOUS - ένα ή περισσότερα άτομα ως Εξουσιοδοτημένους Χρήστες για την διαχείριση του PRECIOUS
 • 4. Αποκλειστικά αρμόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η Διαχείριση του PRECIOUS, η οποία μπορεί να αποφασίσει την αποδοχή ή μη της αίτησης, καθώς και τον καθορισμό του περιεχομένου της αιτούμενης εξουσιοδότησης κατά περίπτωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
 • Οι υπηρεσίες του PRECIOUS χρησιμοποιούνται δωρεάν, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τιμήματος εκ μέρους των Χρηστών.
 • 5. Εφόσον η αίτηση εγκριθεί από την Διαχείριση του PRECIOUS ακολουθεί η υπογραφή σχετικής προς τούτο σύμβασης καθώς και η υπογραφή των αντίστοιχων συμφωνητικών εχεμύθειας.
 • Στη σύμβαση η οποία συνάπτεται μεταξύ του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για λογαριασμό της Μονάδας Ιατρικής Τεχνολογίας και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι πρόσβασης και χρήσης της υπερ-υπολογιστικής υποδομής νέφους PRECIOUS στο πλαίσιο έργων έρευνας και ανάπτυξης - λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των συμβαλλομένων Τρίτων Χρηστών (Επιστημόνων, Ερευνητών, Επιστημονικών/Ερευνητικών Φορέων κ.λ.π.) κατά περίπτωση.
 • 6. Στο περιεχόμενο της σύμβασης πρέπει να αναφέρονται ρητά μεταξύ άλλων τα εξής: i) ότι η άδεια χρήστη εξουσιοδοτεί μόνο τον κάτοχό της να εκτελεί εργασίες που σχετίζονται με τη χρήση για την οποία έχει υποβληθεί η αίτηση. ii) ότι η διαχείριση των υπολογιστικών πόρων της υπερ-υπολογιστικής υποδομή νέφους PRECIOUS γίνεται αποκλειστικά από την Μονάδα Ιατρικής Τεχνολογίας και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο οργανόγραμμα που αποτελεί μέρος του παρόντος Κανονισμού. iii) ότι η παρεχόμενη εξουσιοδότηση για την συγκεκριμένη χρήση δεν πρέπει να παρακωλύει/παρεμποδίζει τη χρήση των Χρηστών Προτεραιότητας.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Από την παροχή εξουσιοδότησης εξαιρούνται ρητά οι ακόλουθες περιπτώσεις για τις οποίες δεν χορηγείται άδεια χρήσης προς οποιουσδήποτε Τρίτους Χρήστες:

 • Tick Εξουσιοδοτήσεις για πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες (όπως πρόσβαση στο Διακομιστή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπηρεσίες αρχείων), η έκδοση των οποίων αφορά άλλο τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 • Tick Εξουσιοδοτήσεις για τις οποίες έχει δημιουργηθεί ανώνυμη πρόσβαση (π.χ. υπηρεσίες πληροφόρησης, υπηρεσίες βιβλιοθήκης, προσωρινοί λογαριασμοί χρηστών για επισκέπτες σε συνέδρια).
 • Tick Εξουσιοδοτήσεις για άλλους υπολογιστές ως μέρος των υπηρεσιών της Μονάδας Ιατρικής Τεχνολογίας και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων, του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η έκδοση των οποίων έχει ανατεθεί σε συμμετέχοντα ιδρύματα και οι χρήστες των οποίων δηλώνουν ρητά την προθυμία τους να τηρήσουν τους αντίστοιχους Κανονισμούς Ορθής Χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

 • Α. Η Διαχείριση του PRECIOUS μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή της να απορρίψει αίτηση για άδεια Τρίτου Χρήστη εάν:
 • 1) Ο αιτών δεν παρέχει τις απαιτούμενες εγγυήσεις συμμόρφωσης με τις καθορισμένες υποχρεώσεις του χρήστη
 • 2) οι υπολογιστικοί πόροι(π.χ. χωρητικότητα μνήμης) για τους οποίους αιτείται η χρήση δεν είναι επαρκείς.
 • 3) το έργο δεν είναι συμβατό με τους σκοπούς /αποστολή της υπερ-υπολογιστικής υποδομή νέφους PRECIOUS,
 • 4) οι διαθέσιμοι υπολογιστικοί πόροι δεν είναι κατάλληλοι για την προοριζόμενη χρήση
 • 5) οι υπολογιστικοί πόροι ήδη χρησιμοποιούνται από άλλους χρήστες, ή είναι καταχωρημένοι για ειδικούς σκοπούς (χρήστες προτεραιότητας)
 • 6) οι υπολογιστικοί πόροι που θα χρησιμοποιηθούν είναι συνδεδεμένοι με δίκτυο για το οποίο πρέπει να τηρηθούν ειδικές απαιτήσεις προστασίας δεδομένων
 • 7) υπάρχουν βάσιμοι λόγοι ότι άλλες ήδη υφιστάμενες χρήσεις θα διαταραχθούν
 • Β. Η Διαχείριση του PRECIOUS μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή της να ανακαλέσει οριστικά ή προσωρινά ή και να περιορίσει ήδη παρασχεθείσα εξουσιοδοτημένη άδεια χρήσης όταν :
 • 1) ένας από τους λόγους απόρριψης συντρέχει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του Τρίτου Χρήστη ή επέλθει σε μεταγενέστερο χρόνο /κατά τη διάρκεια της χρήσης
 • 2) ο Τρίτος Χρήστης ή ο/οι Εξουσιοδοτημένος από αυτόν Χρήστης/ες χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της υποδομής του PRECIOUS για μη σύννομες πράξεις ή προκαλεί ζημία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ή για λόγους άσχετους με την αίτησή του,
 • 3) η περιορισμένη χρήση είναι απολύτως απαραίτητη προκειμένου να διευθετηθούν θέματα που δυσχεραίνουν /επηρεάζουν ή υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι θα επηρεάσουν την ορθή χρήση του PRECIOUS. Στην περίπτωση αυτοί οι περιορισμοί αίρονται όταν εξασφαλισθεί η ορθή χρήση.
 • 4) υπάρχουν βάσιμοι λόγοι ότι ο Τρίτος Χρήστης ή ο/οι Εξουσιοδοτημένος από αυτόν Χρήστης/ες διαθέτει παράνομο περιεχόμενο στην υποδομή του PRECIOUS
 • 5) ο Τρίτος Χρήστης παραβιάζει τους όρους της υπογραφείσας σύμβασης ή του συμφωνητικού εχεμύθειας. Στην περίπτωση αυτή η Διαχείριση του PRECIOUS μπορεί να ζητήσει αποζημίωση.
 • Γ. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί ότι συντρέχει λόγος/λόγοι ανάκλησης ή /και περιορισμού, ο Διαχειριστής του PRECIOUS θα προβαίνει σε προηγούμενη έγγραφη σχετική γνωστοποίηση προς τον Τρίτο Χρήστη. Στην εν λόγω έγγραφη γνωστοποίηση θα τίθεται προθεσμία συμμόρφωσης επτά (07) ημερών, εντός της οποίας ο Τρίτος Χρήστης μπορεί να παραθέσει λόγους/απάντηση. Σε περίπτωση προειδοποίησης θα παρέχεται στον Τρίτο Χρήστη η δυνατότητα αποθήκευσης των δεδομένων του. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, ή ο Τρίτος Χρήστης δεν συμμορφωθεί, τότε η Διαχείριση/ο Διαχειριστής του PRECIOUS δικαιούται να διακόψει/αποκλείσει άμεσα τον Τρίτο Χρήστη. Item

ΑΡΘΡΟ 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Ο Τρίτος Χρήστης, καθώς και τα ειδικά εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα (εφόσον ο Τρίτος Χρήστης είναι νομικό πρόσωπο) έχει τις εξής υποχρεώσεις οι οποίες είναι όλες ουσιώδεις:

 • Υποχρεούται να χρησιμοποιεί την υπερ-υπολογιστική υποδομή νέφους PRECIOUS αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό/λόγο που αναφέρεται στην παραχωρηθείσα σε αυτόν εξουσιοδοτημένη άδεια χρήσης.
 • Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η εξουσιοδότηση άδειας χρήσης της υπερ-υπολογιστικής υποδομής νέφους PRECIOUS παρέχεται αποκλειστικά και μόνον για νόμιμο σκοπό.
 • Οι ακόλουθες ενέργειες, οι οποίες αναφέρονται κατά τρόπο απολύτως ενδεικτικό και σε καμία περίπτωση περιοριστικό, συνιστούν παράνομη/μη νόμιμη χρήση εκ μέρους του Τρίτου Χρήστη, απαγορεύονται και διώκονται ποινικά σύμφωνα με την ισχύουσα διεθνή, ενωσιακή και ελληνική νομοθεσία:
 • -Απόπειρα ανεύρεσης των κωδικών πρόσβασης άλλων χρηστών, κατασκοπεία και παρεμβολή δεδομένων, μη εξουσιοδοτημένη αλλαγή, διαγραφή, καταπίεση ή καταστροφή δεδομένων, καταστροφή υπολογιστή και απάτη υπολογιστών,
 • - διάδοση προπαγανδιστικών ειδήσεων από κόμματα ή οργανώσεις που δεν αναγνωρίζονται από την ελληνική/διεθνή έννομη τάξη
 • -bullying
 • -διάδοση πορνογραφίας στο διαδίκτυο
 • -διάδοση παιδικής πορνογραφίας
 • -αδικήματα όπως οι προσβολές κατά προσώπων ( συκοφαντία ή δυσφήμηση) ,
 • - παραβάσεις πνευματικής ιδιοκτησίας, λόγω παράνομης αντιγραφής λογισμικού ή προσφοράς ταινιών ή μουσικών έργων σε ανταλλαγή αρχείων .
 • -ηλεκτρονικά αδικήματα
 • -crypto mining
 • Ο Τρίτος Χρήστης καθώς και τα ειδικά εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα (εφόσον ο Τρίτος Χρήστης είναι νομικό πρόσωπο) οφείλει να απέχει από κάθε μορφή καταχρηστικής χρήσης της υποδομής του PRECIOUS σε σχέση με τους υφιστάμενους/διαθέσιμους υπολογιστικούς πόρους
 • Ο Τρίτος Χρήστης καθώς και τα ειδικά εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα (εφόσον ο Τρίτος Χρήστης είναι νομικό πρόσωπο) υποχρεούται να διασφαλίσει ότι χρησιμοποιεί τον υπάρχοντα εξοπλισμό (χωρητικότητα RAM, αριθμός πυρήνων CPU ή/και GPU, χωρητικότητα αποθηκευτικού δίσκου, χωρητικότητα γραμμής) με συνέπεια και οικονομία.
 • Ο Τρίτος Χρήστης καθώς και τα ειδικά εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα (εφόσον ο Τρίτος Χρήστης είναι νομικό πρόσωπο) υποχρεούται να αποφεύγει τυχόν προβλέψιμες διαταραχές λειτουργίας και να αποφύγει δραστηριότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημία στην υποδομή ή σε άλλους χρήστες, όπως ενδεικτικά να μην υπερβεί τα ανεκτά από το σύστημα όρια χρήσης.
 • Περαιτέρω, ο Τρίτος Χρήστης καθώς και τα ειδικά εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα (εφόσον ο Τρίτος Χρήστης είναι νομικό πρόσωπο) υποχρεούται να:
 • - εργάζεται αποκλειστικά με τους λογαριασμούς χρήστη, η χρήση των οποίων του έχει επιτραπεί. Η παράδοση των λογαριασμών χρήστη και των κωδικών πρόσβασης σε άλλους δεν επιτρέπεται,
 • - προστατεύει την πρόσβαση στην υποδομή του PRECIOUS με έναν κωδικό πρόσβασης που πρέπει να διατηρεί μυστικό ή με μια ισοδύναμη διαδικασία,
 • - λαμβάνει μέτρα ώστε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα μέρη να μην έχουν πρόσβαση στην υπερ-υπολογιστική υποδομή νέφους PRECIOUS, περιλαμβανομένων, ιδιαίτερα, τη μη χρήση απλών και προφανών κωδικών πρόσβασης, την τακτική αλλαγή κωδικών πρόσβασης και τη σωστή αποσύνδεση στο τέλος μιας συνεδρίας,
 • - αναφέρει περιστατικά που μπορεί να είναι σχετικά με την ασφάλεια στον Διαχειριστή του Συστήματος της υπερ-υπολογιστικής υποδομής νέφους PRECIOUS.
 • - συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία (νομική προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας, πνευματικά δικαιώματα) κατά τη χρήση λογισμικού (πηγές, αντικείμενα), τεκμηρίωσης και άλλων δεδομένων,
 • - ενημερωθεί για τους όρους υπό τους οποίους το λογισμικό, οι τεκμηριώσεις ή τα δεδομένα έχουν διατεθεί, μερικώς στα πλαίσια των συμφωνιών αδείας χρήσης, και να τηρεί αυτούς τους όρους,
 • - να μην αντιγράφει λογισμικό, τεκμηρίωση και δεδομένα ή να τα διαβιβάζει σε άτομα που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί να τα λάβουν, εκτός αν αυτό επιτρέπεται ρητώς στην σύμβαση, και, ιδιαίτερα, να μην τα χρησιμοποιεί για εμπορικούς σκοπούς,
 • Ο Τρίτος Χρήστης υποχρεούται να συμβουλευθεί τον Υπεύθυνο Λειτουργίας του Συστήματος πριν από την έναρξη ενός έργου που συνεπάγεται την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Αυτό δεν θίγει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ.
 • Ο Τρίτος Χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να αποκτήσει γνώση ή/και να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένα μηνύματα που προορίζονται για άλλους χρήστες.
 • Ο Τρίτος Χρήστης υποχρεούται να τηρεί τους πρόσθετους όρους χρήσης, τους κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές που παρέχονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος. Αυτά περιλαμβάνουν:
 • ▪ τους κανονισμούς για τη χρήση του συστήματος και διατήρησης αντιγράφων ασφαλείας,
 • ▪ τις κατευθυντήριες γραμμές για ηθικά και νομικά θέματα που σχετίζονται με τη χρήση λογισμικού,
 • ▪ τις κατευθυντήριες γραμμές για την υπεύθυνη χρήση των δεδομένων στο δίκτυο συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR),
 • ▪ συμμορφώνεται με τους κανονισμούς χρήσης και πρόσβασης άλλων παρόχων όταν επικοινωνεί με τους υπολογιστές και τα δίκτυά τους.
 • Ο Τρίτος Χρήστης οφείλει να απέχει από οποιεσδήποτε ενέργειες προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν καθυστέρηση στην διεκπεραίωση των εργασιών του συστήματος (αδράνειες) του PRECIOUS
 • Χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Διαχείρισης του PRECIOUS, ο Τρίτος Χρήστης δεν επιτρέπεται να:
 • 1) πραγματοποιήσει αλλαγές στους παρεχόμενους υπολογιστικούς πόρους της υποδομής,
 • 2) πραγματοποιήσει αλλαγές στη διαμόρφωση των λειτουργικών συστημάτων ή του δικτύου. Η εξουσιοδότηση για την εγκατάσταση λογισμικού ρυθμίζεται ξεχωριστά και εξαρτάται από τις σχετικές τοπικές συνθήκες ή τις συνθήκες της τεχνολογίας.

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

 • Ο Τρίτος Χρήστης φέρει την πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή τραυματισμό έναντι τρίτων που προκαλείται αποκλειστικά από τη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων που βρίσκονται υπό την ευθύνη του, στο πλαίσιο του εκτελούμενου από αυτόν έργου για την υλοποίηση του οποίου του έχει παρασχεθεί άδεια χρήσης του PRECIOUS.
 • O Τρίτος Χρήστης θα έχει την πλήρη ευθύνη για τη διεκπεραίωση της εργασίας που έχει αναλάβει στο πλαίσιο του έργου, καθώς και για την απόδοση της εργασίας των εξουσιοδοτημένων από αυτόν χρηστών. Συνεπώς, ο Τρίτος Χρήστης θα διασφαλίζει ότι: τα εν λόγω εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα συμμορφώνονται πλήρως με όλες τις υποχρεώσεις του παρόντος Κανονισμού
 • Διευκρινίζεται ρητά ότι ο Τρίτος Χρήστης φέρει πλήρη ευθύνη για όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται από τον λογαριασμό του και πραγματοποιούνται είτε από εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα (authorized users), είτε από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα μέρη (unauthorized users) στα οποία ο Τρίτος Χρήστης έχει επιτρέψει να έχουν πρόσβαση, ακόμη και αν η εν λόγω πρόσβαση οφείλεται σε αμέλεια του ιδίου ή των εξουσιοδοτημένων από αυτών χρηστών.
 • Ο Τρίτος Χρήστης είναι υπεύθυνος για θέματα που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην Διαχείριση του PRECIOUS ως αποτέλεσμα κατάχρησης ή παράνομης χρήσης της υποδομής του PRECIOUS και της άδειας χρήσης ή που προκύπτουν επειδή ο χρήστης δεν συμμορφώθηκε με τις υποχρεώσεις του .
 • Ο Τρίτος Χρήστης είναι υπεύθυνος για τις ζημίες που προκύπτουν από την χρήση που έχει παραχωρήσει σε τρίτους (π.χ. επειδή έχει παραχωρήσει την πρόσβαση στον λογαριασμό του σε τρίτους). Σε αυτήν την περίπτωση, η Διαχείριση του PRECIOUS έχει το δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις για την παράνομη χρήση των υπηρεσιών από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
 • Ο Τρίτος Χρήστης οφείλει υπεύθυνα να απαλλάξει την Διαχείριση του PRECIOUS από οποιεσδήποτε αξιώσεις για ζημίες από τρίτους λόγω κατάχρησης ή παράνομης δραστηριότητας αυτού.
 • Στις περιπτώσεις αυτές, η Διαχείριση του PRECIOUS έχει το δικαίωμα να προβεί σε άμεση διακοπή της άδειας καθώς και να αξιώσει τη λήψη πρόσθετων μέτρων σύμφωνα με την σύμβαση χρήσης (αποζημίωση).

ΑΡΘΡΟ 10. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ PRECIOUS

 • Η Διαχείριση του PRECIOUS θα τεκμηριώνει τις άδειες χρήστη που έχουν εκδοθεί, εφόσον δεν το έχει εκχωρήσει στον επιλεγμένο υπεύθυνο για την επεξεργασία δεδομένων ή στον Κύριο Διαχειριστή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ορισμένοι υπεύθυνοι για την επεξεργασία δεδομένων ή οι Κύριοι Διαχειριστές υποχρεούνται να διασφαλίζουν την κατάλληλη τεκμηρίωση και ασφάλεια των εγγράφων.
 • Η Διαχείριση του PRECIOUS έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει πληροφορίες για τις άδειες χρήστη που έχουν εκδοθεί, μαζί με την κατάσταση χρήστη, και να ελέγξει την τεκμηρίωση. Τα έγγραφα και τα δεδομένα που προετοιμάζονται και παρέχονται κατά τη διάρκεια μιας αίτησης ή παράτασης ενός έργου στην υποδομή του PRECIOUS μαζί με τα ακολούθα δεδομένα αποθηκεύονται ηλεκτρονικά και διαγράφονται αμέσως μετά τη λήξη της άδειας, εφόσον δεν χρειάζονται πλέον για την εκτέλεση των καθηκόντων της Διαχείρισης του PRECIOUS. Αυτό δεν ισχύει για δεδομένα χρήσης του συστήματος.
 • Η Διαχείριση του PRECIOUS έχει το δικαίωμα να τεκμηριώνει και να αναλύει τη χρήση της υποδομής από τον Τρίτο Χρήστη, αλλά μόνο στο βαθμό που απαιτείται προκειμένου:
 • 1) να διασφαλίσει τη σωστή λειτουργία του συστήματος,
 • 2) για τον προγραμματισμό χρήσης των πόρων και τη διαχείριση του συστήματος,
 • 3) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών,
 • 4) για λόγους παρακολούθησης χρήσης του συστήματος,
 • 5) για την επίλυση προβλημάτων και
 • 6) για την πρόληψη και διακοπή παράνομης και καταχρηστικής χρήσης
 • Η Διαχείριση του PRECIOUS δικαιούται να προβαίνει σε διενέργεια τακτικών ελέγχων για την πρόληψη ή τον εντοπισμό κατάχρησης με κατάλληλο τρόπο. Για τον σκοπό αυτό, ο Τρίτος Χρήστης εξουσιοδοτεί την Διαχείριση του PRECIOUS να προβαίνει σε ελέγχους στους κωδικούς πρόσβασης και τα δεδομένα του, καθώς και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, όπως η αλλαγή κωδικών πρόσβασης που είναι ή μπορούν να καταστούν εύκολα προβλέψιμοι, καθώς και να λαμβάνει μέτρα για την προστασία της υποδομής και των δεδομένων των χρηστών από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων.
 • Εάν χρειάζεται να αλλάξουν οι κωδικοί πρόσβασης των χρηστών, οι εξουσιοδοτήσεις πρόσβασης σε αρχεία των χρηστών καθώς και άλλα μέτρα προστασίας που σχετίζονται με τη χρήση της υποδομής, ο χρήστης θα ενημερώνεται άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο.
 • Η Διαχείριση του PRECIOUS έχει επίσης το δικαίωμα, για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του συστήματος, να επιθεωρεί τα αρχεία των χρηστών, τηρώντας την εχεμύθεια των δεδομένων, στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο, για την εξάλειψη υπαρκτών σφαλμάτων ή την επίλυση και πρόληψη πράξεων κατάχρησης. Η επιθεώρηση των αρχείων καθώς και η διαδικασία ελέγχου θα καταγράφεται σε κάθε περίπτωση και ο χρήστης θα ενημερώνεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση το πέρας αυτής.
 • Για λόγους ορθής λειτουργίας, η Διαχείριση του PRECIOUS μπορεί να περιορίσει προσωρινά τη χρήση της υποδομής ή να αποκλείσει προσωρινά μεμονωμένους λογαριασμούς χρηστών. Οι αντίστοιχοι χρήστες θα ειδοποιούνται εκ των προτέρων, όσο αυτό καθίσταται δυνατόν.

ΑΡΘΡΟ 11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ PRECIOUS

 • Η Διαχείριση του PRECIOUS υποχρεούται να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια αναφορικά με το σκοπό του έργου για τον οποίο έχει παραχωρηθεί άδεια χρήσης.
 • Η Διαχείριση του PRECIOUS ορίζει ένα πρόσωπο επικοινωνίας για οργανωτικές διευθετήσεις για τη χρήση των υπηρεσιών του PRECIOUS προς όλους τους Τρίτους Χρήστες /για όλους τους φορείς υγείας.
 • Η Διαχείριση του PRECIOUS έχει υποχρέωση να τηρεί τους κανονισμούς χρήσης και πρόσβασης άλλων παρόχων κατά την επικοινωνία με τους υπολογιστές και τα δίκτυά τους.

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ PRECIOUS

 • Η Διαχείριση του PRECIOUS δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της υποδομής θα ανταποκριθούν στις συγκεκριμένες απαιτήσεις του Τρίτου Χρήστη ούτε ότι η υποδομή θα λειτουργεί χωρίς σφάλμα ή διακοπή.
 • Η Διαχείριση του PRECIOUS δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακεραιότητα (αναφορικά με την καταστροφή και παραποίηση) και την εχεμύθεια των δεδομένων που αποθηκεύονται στην υποδομή. Παρ' όλα αυτά, η Διαχείριση του PRECIOUS θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας του υπολογιστικού συστήματος της υποδομής και των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Η Διαχείριση του PRECIOUS δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται στον Τρίτο Χρήστη από τη χρήση της υποδομής του PRECIOUS, εκτός από τις ζημίες που προκαλούνται από πρόθεση ή βαριά αμέλεια των ατόμων της Διαχείρισης του PRECIOUS ή των ατόμων που εργάζονται για την εκτέλεση λειτουργιών εκ μέρους της Διαχείρισης του PRECIOUS.

ΔΙΑΦΟΡΑ

 • Στην περίπτωση κατά την οποία διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας είναι άκυρες ή καθίστανται άκυρες η εν λόγω ακυρότητα δεν θίγει την ισχύ των υπολοίπων διατάξεων του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας.
 • Εφόσον συντρέχει περίπτωση είναι δυνατόν να προβλεφθούν πρόσθετοι ή αποκλίνοντες κανόνες χρήσης για συγκεκριμένα τμήματα της υποδομής (π.χ. για Τρίτους Χρήστες που προέρχονται από άλλες χώρες).
 • Ο Τρίτος Χρήστης ή/και τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα δεσμεύονται για την αποτελεσματική υλοποίηση του ερευνητικού έργου, το οποίο και υλοποιούν μέσω της χρήσης της υπερ-υπολογιστικής υποδομής νέφους PRECIOUS και ειδικότερα να συνεργάζονται, να εκτελούν και να εκπληρώνουν εγκαίρως όλες τις υποχρεώσεις τους, καλόπιστα και υπό τους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό τον οποίο αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 • Ο Τρίτος Χρήστης ή/και τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα δεσμεύονται να γνωστοποιούν εγκαίρως στη Διαχείριση της υπερ-υπολογιστικής υποδομής νέφους PRECIOUS, κάθε σημαντική πληροφορία, γεγονός, πρόβλημα ή καθυστέρηση που ενδέχεται να επηρεάσει την ορθή λειτουργία του PRECIOUS, καθώς και να παρέχουν στον Διαχειριστή του PRECIOUS, ή/και στα λοιπά πρόσωπα που απαρτίζουν την Διαχείριση του PRECIOUS (Επισυναπτόμενο Οργανόγραμμα), έγκαιρα και έγκυρα όλες τις πληροφορίες και το υλικό που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο της ορθής και απρόσκοπτης λειτουργίας της υπερ-υπολογιστικής υποδομής νέφους PRECIOUS .
 • Η Διαχείριση του PRECIOUS παρουσιάζεται στο σχετικό οργανόγραμμα της υπερ-υπολογιστικής υποδομής νέφους PRECIOUS (Παράρτημα) και απαρτίζεται από τον Υπεύθυνο Λειτουργίας Συστήματος (ΥΛΣ), τον Διαχειριστή Έργου (ΔΕ), την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ), τον Διαχειριστή Συστήματος (ΔΣ), τον Αναπληρωτή Διαχειριστή Συστήματος (ΑΔΣ) και την Υπεύθυνη Γραμματειακής Υποστήριξης και Προώθησης (ΥΓΥΠ). Άλλοι ρόλοι περιλαμβάνουν τον Υπεύθυνο Τεχνικής Υποστήριξης (ΥΤΥ), τον Υπεύθυνο ISO 27001 και τον Διαχειριστή Ιστοσελίδας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (ΔΙΜΚΔ).
Μετάβαση στο περιεχόμενο