Υπηρεσίες διαμοιρασμού και προ-επεξεργασίας ιατρικών δεδομένων

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες διαμοιρασμού, εξυγίανσης, εναρμόνισης, οπτικοποίησης και διαχείρισης ιατρικών δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, το PRECIOUS υποστηρίζει:

  • o Τον διαμοιρασμό ιατρικών δεδομένων μέσω ασφαλούς κρυπτογραφημένης σύνδεσης με την πλατφόρμα νέφους του PRECIOUS και την μετέπειτα αποθήκευση τους σε ιδιωτικές βάσεις δεδομένων εντός του νέφους
  • o Την εξυγίανση ιατρικών δεδομένων μέσω της εφαρμογής προηγμένων λειτουργιών για τον αυτόματο εντοπισμό και την απομάκρυνση προβληματικών πεδίων και ασυμβατοτήτων στα δεδομένα (έκτοπες τιμές, διπλότυπα πεδία) και την διαχείριση ελλειπουσών τιμών. Οι λειτουργίες αυτές παρέχονται πλήρως αυτοματοποιημένα και με ελάχιστη υπολογιστική πολυπλοκότητα.
  • o Την εναρμόνιση ιατρικών δεδομένων μέσω της εφαρμογής υβριδικών μεθόδων για τον αυτόματο εντοπισμό ιατρικών ορολογιών με λεκτική και σημασιολογική συνάφεια σύμφωνα με διεθνή πρότυπα (όπως το HL7 FHIR). Η διαδικασία αυτή βασίζεται στην χαρτογράφηση των κλινικών προφίλ ενδιαφέροντος για την δημιουργία σχεσιακών μοντέλων αναφοράς (οντολογίες) τα οποία χρησιμοποιούνται για την διαδικασία της λεκτικής και σημασιολογικής ανάλυσης.
  • o Την οπτικοποίηση ιατρικών δεδομένων με την χρήση τρισδιάστατων γραφημάτων για την εξαγωγή κρυφών μοτίβων από δεδομένα μεγάλου όγκου. Η πλατφόρμα του PRECIOUS παρέχει ένα web περιβάλλον το οποίο περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας γραφήματα και τεχνικές μηχανικής μάθησης που αποτυπώνουν κρυφές συσχετίσεις στα ιατρικά δεδομένα.
  • o Την διαχείριση ιατρικών δεδομένων μέσω διαδραστικών γραφικών περιβαλλόντων χρήστη που επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη επεξεργασία ιατρικών δεδομένων (π.χ. προσθήκη καταγραφών, διαγραφή καταγραφών, ενημέρωση καταγραφών). Τα γραφικά περιβάλλοντα παρέχονται με ασφαλή τρόπο για να τηρηθεί η ακεραιότητα των δεδομένων.
Data Curation
Μετάβαση στο περιεχόμενο