Υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων

  • Το PRECIOUS παρέχει υπηρεσίες προηγμένης ανάλυσης και επεξεργασίας ιατρικών δεδομένων μεγάλου όγκου στο πλαίσιο ανάπτυξης συστημάτων με στόχο την ιατρική ακριβείας. Πιο συγκεκριμένα, το PRECIOUS υποστηρίζει:
  • o Την ανάλυση αιτιότητας για τον ενδελεχή εντοπισμό συσχετίσεων μεταξύ διαφόρων φαινοτύπων μέσω της ανάπτυξης δικτύων αλληλεπίδρασης
  • o Την ομοσπονδιακή εκμάθηση (federated learning) προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης σε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε ιδιωτικές βάσεις δεδομένων σε περιβάλλον νέφους και βασίζεται στην ακολουθιακή εκμάθηση για τη δημιουργία αξιόπιστων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης για την διάγνωση και την πρόβλεψη παθήσεων
  • o Την εξαγωγή επεξηγήσιμων παραγόντων κινδύνου μέσω της εφαρμογής τεχνικών ποσοτικοποίησης της σημαντικότητας των χαρακτηριστικών για την επίλυση απαιτητικών προβλημάτων ταξινόμησης
Models for disease prediction
  • o Την διατροφική αξιολόγηση ασθενών μέσω της εκπαίδευσης προηγμένων μοντέλων βαθειάς εκμάθησης για τον αυτόματο εντοπισμό της ποσότητας του φαγητού
  • o Την κατάτμηση περιοχών ενδιαφέροντος σε ιατρικές εικόνας μέσω της εκπαίδευσης πολυεπίπεδων και υβριδικών τεχνητών νευρωνικών δικτύων για τον εντοπισμό κακοηθειών
  • o Την αυτόματη αναγνώριση της ανθρώπινης δραστηριότητας μέσω της εφαρμογής προηγμένων μοντέλων μηχανικής εκμάθησης αλλά και βαθειάς εκμάθησης σε δεδομένα χρονοσειρών από αισθητήρες κίνησης και από βίντεο καταγραφές
  • o Την πρόβλεψη ασθενειών μέσω της εκπαίδευσης επεξηγήσιμων αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης σε πολλαπλά χρονικά σημεία με στόχο την επίλυση απαιτητικών προβλημάτων πρόβλεψης της κατάστασης του ασθενούς
  • o Την ανάλυση τροχιών από χρονοσειρές δεδομένων με στόχο την ομαδοποίηση ασθενών με παρόμοια κλινικά προφίλ και την εξαγωγή συσχετίσεων μεταξύ των παραγόντων κινδύνου στον χρόνο
  • o Την ανάλυση τροχιών από χρονοσειρές δεδομένων με στόχο την ομαδοποίηση ασθενών με παρόμοια κλινικά προφίλ και την εξαγωγή συσχετίσεων μεταξύ των παραγόντων κινδύνου στον χρόνο
Dietary patients with diabetes
Μετάβαση στο περιεχόμενο